Regulamin programu MOC Procesów


I. DEFINICJE

1. Usługodawca - Fundacja „Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem” z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 105a/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców 5w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 419526, NIP: 7252060488, REGON: 101419695.

2. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę i spełnia wszystkie poniższe warunki:

a. jest zatrudniona w przedsiębiorstwie zatrudniającym minimum 50 osób, w jednej z poniższych branż: Bankowość/Ubezpieczenia, Pozostałe finanse (np. leasing, windykacja), E-commerce, Handel, Logistyka, Ochrona zdrowia (w tym farmacja), Przemysł/Produkcja, Telekomunikacja, Utilites (w tym energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo), Media, Rozrywka, Reklama. 

b. nie jest zatrudniona w okresie od rozpoczęcia Programu, do jego zakończenia w przedsiębiorstwie lub instytucji działających w jednej z poniższych branż: IT, Edukacja, Usługi doradcze.

W przypadku wątpliwości odnośnie do klasyfikacji podmiotu do określonej branży, lub osób zatrudnionych w kilku przedsiębiorstwach ostateczną decyzję o przyjęciu do programu podejmuje organizator wydarzenia na bazie analizy klasyfikacji działalności PKD.

3. Usługa - każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w oparciu o niniejszy regulamin, w serwisie internetowym MOCProcesow.pl.

4. Program - Usługa pod pełną nazwą „MOC Procesów” będąca częścią projektu badawczego dotyczącego strategicznych i organizacyjnych aspektów automatyzacji przedsiębiorstw działających w Polsce.


II. ZAKRES USŁUG

1. Program odbędzie się w 100% zdalnie.

2. Link do platformy Zoom, na której odbędzie się Program zostanie przesłany Użytkownikom na 1 dzień przed jego rozpoczęciem, na służbowe adresy poczty elektronicznej podane podczas rejestracji.

3. Program będzie miał postać spotkań on-line poświęconych modelowaniu, optymalizacji i zarządzaniu zmianą procesów biznesowych.

4. Zakres i harmonogram Programu określone zostały na internetowej serwisie internetowym MOCProcesow.pl.


III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Usług, są następujące:

a. połączenie z siecią Internet,

b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), w szczególności do platformy Zoom,

c. mikrofon i słuchawki/głośniki oraz kamera.

2. Udział w Programie jest odpłatny.

3. Warunkami niezbędnymi do udziału w programie jest:

a. przesłanie poprawnie wypełnionego zgłoszenia dostępnego na stronie https://mocprocesow.pl/rejestracja do dnia 30 września 2023,

b. zaakceptowanie kandydatury przez Usługodawcę.

3. Materiały udostępnione Użytkownikom przez Usługodawcę są do ich osobistego użytku i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

4. Usługodawca jest uprawniony do odwołania lub zmiany terminu programu, jeżeli jej przeprowadzenie okazało się niemożliwe lub znacznie utrudnione. 

5. W przypadku nie zebrania się minimalnej co do liczności (12 osób) grupy Użytkowników zastrzega sobie możliwość przeniesienia programu na innych termin.

6. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie tematycznym programu. 

7. Płatność za udział w programie dokonywana jest na podstawie faktury VAT wystawionej po jego zakończeniu.

8. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej sobczak@robonomika.pl


IV. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników określone zostały w Polityce Prywatności


V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOT. USŁUG

1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

3. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: sobczak@robonomika.pl.

4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.

5. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika.

6. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika pocztą elektroniczną niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.